Vattenbehandling

Vi erbjuder lösningar för vattenbehandling när standardlösningar inte räcker till. Våra kunder har tillgång till alla möjliga enhetsprocesser som kan användas vid vattenbehandling.

Våra lösningar för vattenbehandling bevarar miljön och förbättrar processeffektiviteten

Fördelarna med våra lösningar är utöver våra expertkunskaper att vi snabbt får igång tjänsten och kan skräddarsy vattenbehandlingsmetoder efter kundernas behov. Vi drar nytta av infrastrukturen i de befintliga anläggningarna där vi vid behov kan utöka de delar där det krävs specialbehandling.

Tjänsterna utförs inom exempelvis

  • produktionsprocesser inom industrin,
  • skydd och rening av grundvatten,
  • behandling av schaktvatten,
  • slamtorkning och torkning av annat vattenhaltigt avfall samt
  • behandling av vatten i deponier och i avfallshanteringsområden.

Vattenbehandlingstjänster för industrin

Vi behandlar vatten i olika stadier av produktionsprocesserna inom industrin. De tjänster vi erbjuder är 

  • renvattentjänster,
  • behandling av processvatten under processer samt
  • behandling av avloppsvatten på nytt i processen, för avlopp eller för att leda ut i vattendrag.

Vi planerar och utför behandling av processvatten på plats. Vi ökar anläggningens återvinningsgrad genom att återvinna vattnet och använda det på nytt i processen. På så sätt minskar man mängden vatten som leds ut i avloppet, vilket både medför fördelar för miljön och ger kostnadsbesparingar.

Vi löser den fortsatta behandlingen och återanvändningen av avfall som uppstår vid vattenbehandlingen.

Skydd och rening av grundvatten

De flesta skadliga ämnen som förstör marken är vattenlösliga och har kommit in i grundvattnet från mark som redan är förstörd sedan innan. Med hjälp av pumpning och rening kan man stoppa spridningen av skadliga ämnen.

Det mest effektiva sättet att rena grundvattnet är att avlägsna utsläppskällan. I saneringen av den förstörda marken utför vi rening av både grundvattnet och marken. Vi hittar en metod eller en kombination av metoder som bäst lämpar sig för varje enskilt saneringsobjekt.

Behandling av schaktvatten

Genom att byta ut de förorenade jordmassorna i samband med sanering av den förstörda marken kan det ansamlas vatten i schaktet som är förorenat av samma ämnen som marken.

Vi behandlar schaktvatten på två olika sätt. Om det är stora mängder är det bäst att behandla på plats. Om det rör sig om små mängder skickar vi vattnet vidare för behandling på våra anläggningar i Norden.

Slam och annat vattenhaltigt avfall

Genom att torka slam minskar man avfallsmängden, vilket leder till ett minskat transportbehov och sänkta hanteringskostnader. Vattnet som uppstår kan ofta återföras till kretsloppet redan på plats.

I samband med torkning kan slammet behandlas så att man tar tillvara råmaterial som lämpar sig för återanvändning, vilket gör att avfallet blir mindre farligt och placeringsmöjligheterna ökar. På det sättet återför man råmaterialet i kretsloppet, sparar in på kostnaderna och minskar miljöpåverkan.

Behandling av vatten i deponier och i avfallshanteringsområden

Vi sanerar deponier för kommunalt avfall och industriavfall, bygger avfallshanteringssystem i deponier och tar hand om skötseln av deponierna.

I perkolationsvatten i deponier och i vatten som uppstår i avfallshanteringsområden kan halterna av skadliga ämnen överstiga gränsvärdena trots att avfallet förbehandlas och deponin redan har sanerats. Vattnet måste då behandlas innan det leds ut till exempelvis det kommunala reningsverket.

Ibland behöver man rena perkolationsvattnet redan på deponin. Då är det möjligt att man inte ens behöver installera något avlopp, utan kan ansöka om tillstånd av släppa ut det direkt i vattendraget.

Återanvändning av avfall från avloppsunderhåll

Fortum tar emot och behandlar vätskebaserat avfall från avloppsunderhåll som exempelvis sand-, olje- och fettavskiljningsavfall. Det avfall som behandlas med vår utrustning separeras från fraktioner som lämpar sig för materialåtervinning, som vi använder som ersättning för jungfruliga material inom exempelvis miljökonstuktion.

Vi söker även aktivt efter nya sätt att återanvända de fraktioner som separerats från avfallet från avloppsunderhållet. Utöver de befintliga fraktioner som inte lämpar sig för materialåtervinning skickas de vidare för tillståndspliktig återanvändning i form av energi eller till slutförvaring.