Produkter och utrustning inom avfallshantering

Rätt utrustning ger en smidigare, snabbare och säkrare avfallshantering. Bekanta dig med Fortums kvalitetsutbud!

Rätt utrustning för krävande avfallshantering

Kärl och behållare

Avfallsbehållare måste vara säkra, hållbara och ha en bra ergonomi. Våra kärl och behållare har utvecklats utifrån praktiskt arbete inom krävande avfallshantering samt gällande lagkrav.

Hos Fortum hittar du färdiga kärl med rätt märkning för återvinning, lagring och transport av ditt avfall. Med god planering och rätta val kan du själv bäst påverka de totala kostnaderna för dina avfallsleveranser.

Behållarna bör väljas enligt följande kriterier:

 • Avfallets kemiska och fysikaliska egenskaper
 • Mängden avfall
 • Om behållarna är återvinningsbara
 • Kärlens hanterbarhet
 • Transportbestämmelser.

Märkningsmaterial

Insamlingsinstruktioner, märkning av kärl, lagrings- och transportmärkningar ger information för rätt sortering av avfallet. Det ger även informationsunderlag om avfallet samt instruktioner om säker hantering. Vårt utbud av märkningar och skyltar täcker alla behov inom återvinning och transport av avfall.

 • varningsetiketter för farligt gods
 • märketiketter för laboratorieavfall
 • transportetiketter
 • sorteringsetiketter
 • märketiketter för kärl
 • sjukhusetiketter

Lager

Utrustningen och utformningen av avfalls- och kemikalielager har stor betydelse för säkerheten och effektiviteten.

Vi erbjuder kundanpassade lagringslösningar för farliga och skadliga ämnen som kan användas för trygg förvaring av såväl råmaterial som avfall.

Våra lagringslösningar bygger på containerbyggnader. Lagren kan utrustas på ett mycket varierat sätt: man kan välja el, belysning, uppvärmning, ventilation, avrinningshoar, golvvärme, ramp, chassi för växelflak, dörrar som öppnas längs hela långsidan etc. Våra kundrådgivare hjälper er med planeringen av rätt lagringslösning.

Skyddsutrustning och tillbehör

Arbete med avfall innebär samma risker som vid arbete med farliga och skadliga kemikalier. Med personlig skyddsutrustning och hjälpmedel för att undvika skador minimeras riskerna i arbetet.

Den personliga skyddsutrustningen ska bestå av hjälm, skyddsglasögon, skyddsskor, heltäckande klädsel med minst ett varselplagg samt vid behov skyddshandskar andningsskydd och hörselskydd. I vissa fall krävs även engångs skyddsoverall.

Basutrustningen för att undvika skador är absorptionsmedel samt en spade, en borste, uppsamlingskärl och skyddade hoar som läckande kärl kan placeras i samt naturligtvis en brandsläckare med rätt klassning. Spill av avfall eller kemikalier tas om hand omedelbart.

Rengör alltid skyddsutrustningen efter användning och inspektera den med jämna mellanrum och byt alltid ut den mot en ny om det behövs. Skyddsutrustning som använts vid hantering av farligt avfall är kasserat farligt avfall.