Mottagande av industriavfall

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av hanterings- och återvinningslösningar för industriavfall, vi har expertkunskap samt Finlands största nätverk av avfallshanteringsanläggningar.

Vi behandlar och återanvänder även stora avfallsmängder från industrin

Vi uppnår bäst resultat när vi påbörjar samarbetet redan på den plats där avfallet har uppkommit. På det sättet kan vi tillsammans med kunden utveckla kundens processer och verksamhetssätt så att det uppstår allt mindre avfall som ska hanteras och det är så enkelt som möjligt att återanvända avfallet som material.

På våra anläggningar behandlar och återanvänder vi exempelvis

 • industriavfall,
 • avfall som uppstår vid behandling av kommunalt avfall,
 • avfall från byggande och tjänsteverksamhet,
 • förorenad mark samt
 • övrigt avfall.

En bred uppsättning skräddarsydda behandlingslösningar

Genom att behandla avfall för att sedan återvinna det på nytt som material hjälper vi våra kunder att minska miljöbelastningen och kostnaderna.

Avfall som behandlas på anläggningarna är bland annat:

 • aska,
 • slagg,
 • damm,
 • bottenfällningar,
 • förorenad mark,
 • slam och sediment,
 • avfall från bildemolering,
 • byggavfall samt
 • processavfall från industrin. 

Vi kan erbjuda ett mycket stort utbud av skräddarsydda lösningar för mottagande och behandling enligt kundernas behov. I behandlingen av avfallsfraktionerna används flera olika metoder, som exempelvis

 • sortering,
 • avskiljning,
 • mixning,
 • stabilisering och
 • indunstning.

Ett brett utbud av miljövänliga behandlings­metoder säkerställer att olika avfallsslag effektivt kan återanvändas. En stor del av materialet används i an­läggningarnas egna byggnader eller skickas vi­dare för behandling på andra platser. Dessutom levereras metaller som avskilts från slagg till metallindustrin för att återanvändas som material.

Valet och anpassningen av behandlingsmetoderna bygger på lång erfarenhet och expertis inom ana­lys. På våra laboratorier används analysmetoder som uppfyller stan­darderna för detta syfte samt ett tillförlitligt kvalitetssäkringssystem.

Hanteringsanläggningarna är även en tekniskt, eko­nomiskt och miljömässigt bra lös­ning även för det avfall som inte kan ut­nyttjas. Avfallets lämplighet för deponi undersöks genom laboratorieanalyser och avfallet placeras efter nödvändig förbehandling i ett slutförvar.