Miljökonstruktion

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom efterbehandling och miljökonstruktion samt återvinnings- och återanvändningslösningar som gör att våra kunder bidrar till att spara in på naturresurser.

Hållbara lösningar för olika områden inom efterbehandling

Även stora avfallsmassor från industrin behandlas så att de kan återvinnas

På våra anläggningar för återvinning av industriavfall behandlar och återanvänder vi exempelvis avfall som uppstår vid behandling av hushållsavfall, avfall från byggande och serviceverksamhet, förorenade marker, industriavfall samt övrigt avfall.

Trygg och miljövänlig återvinning av restprodukter

Typiska återvinningsbara avfallsfraktioner som uppstår vid energiproduktion och inom industrin är bottenaska och flygaska, stålsand, anrikningssand, blästringssand, gjuterisand och -damm, olika sorters slam och muddermassor, fiberlera och fiberslamm samt olika typer av grovkross.

Vi utnyttjar i första hand restprodukter i våra nuvarande verksamheter, som exempelvis vid miljökonstruktioner, byggande av vägar, ytor, deponikonstruktioner, marksanering, grundvattenskydd samt avfallshanteringsprocesser. Vissa av restprodukterna kan i behandlad form även användas som markförbättringsmedel.

Återvinning av förorenade marker

Vi erbjuder sanering av förorenade markområden, både som helhetslösningar och som delar av större projekt. Vid helhetslösningar ansvarar vi för att markarbetet ger önskat resultat från början till slut, det vill säga som nyckelfärdiga lösningar.  Vi tar gärna hand om även komplicerade och utmanande saneringsarbeten.

Ordentliga konstruktioner i komplicerade byggnadsprojekt

Vi bygger bland annat upp ytstrukturerna på deponier som ska täckas över, grundkonstruktioner till deponier, reservoar- och bullervallskonstruktioner samt utför stabiliseringsarbeten. Utöver byggnadsarbetet hjälper vi dessutom vid behov till med projektering, kartläggning, tidsplanering och projektplanering. I byggandet drar vi största möjliga nytta av beställarens material samt av restprodukter från industrin och olika slags avfallsmaterial. På det sättet kan man minska användningen av jungfruliga råvaror och kan återvinna avfallsfraktioner som material.

Återvinning av material från rivnings- och saneringsobjekt

När Fortum har hand om rivningsarbetena kan beställaren vara säker på att rivningsavfallet hanteras enligt principerna för hållbar utveckling. Vi tar hand om hela rivningsprojekt, rivningsarbeten i samband med saneringar, industririvningar och rivningar på grund av skadliga ämnen. Vi har tillgång till lämpliga och effektiva verktyg samt tillräckliga resurser för alla rivningsbehov. Vi kan reagera snabbt på förändringar, så att den planerade fortsatta användningen av byggnaden inte äventyras.

Rent vatten för att bevara miljön

Fördelarna med våra lösningar för vattenbehandling är utöver våra expertkunskaper att vi snabbt kommer igång med arbetet och kan skräddarsy vattenbehandlingsmetoder efter kundernas behov. Vi kan hjälpa våra kunder att hantera utmaningar kring vattenbehandling inom bland annat produktionsprocesser och även inom industrin, grundvattenskydd och grundvattenrening, behandling av schaktvatten, slamtorkning och torkning av annat vattenhaltigt avfall. Vi tar även hand om behandling av vatten från deponiområden och avfallshanteringsområden.