Marksanering

Fortum erbjuder ett brett utbud av saneringsmetoder och har gedigen erfarenhet av att sanera förorenade markområden.

Problem med förorenad mark? 

Ofta sänker förorenad mark i ett industriområde, en gammal verkstad, en deponi, ett sågverk etc. värdet på fastigheten eller utgör en fara för miljön.  Vi erbjuder sanering av förorenade markområden både som helhetslösningar och delar av större projekt. I helhetslösningarna ansvarar vi för att markarbetet ger önskat resultat från början till slut, det vill säga som nyckelfärdiga lösningar. Fördelarna med våra tjänster är, förutom våra expertkunskaper, vår förmåga att skräddarsy metoder utifrån kundernas behov.

Vanliga skadliga ämnen som förekommer i förorenande marker är:

 • olika typer av tungmetaller, som arsenik, krom, kvicksilver, bly och zink,
 • oljeprodukter, som bensin och olika oljor,
 • klorfenoler,
 • furaner,
 • kolväteföreningar,
 • PCB-föreningar,
 • bekämpningsmedel och
 • olika lösningsmedel. 

Brett utbud av saneringsmetoder garanterar ett bra slutresultat

Vi väljer metod för sanering av den förorenade marken med hänsyn till bland annat vilka ämnen som orsakat föroreningen, halterna av dem, hur stort området är, markförhållandena samt riskerna med återställningen.

Den förorenade marken kan återställas in situ (genom att flytta mark eller grundvatten), on site (på plats) eller off site(marken eller grundvattnet flyttas någon annanstans för behandling).Vi tar vid behov hand om alla faser i saneringsprojektet, från riv­ning av gamla byggnader i området, vattenbe­handling, schaktning och uppgrävning av och transport av massor till återanvändning av massan och byggande av infrastruktur i området.

De vanligaste metoderna för återställning av mark som vi använder oss av är:

 • byte av jordmassa,
 • biologisk behandling,
 • stabilisering,
 • siktning
 • tvättning
 • avskärmning, isolering och
 • termisk behandling.

Metaller, stenar, betong, trä och järn som avskilts från jordmaterialet skickas vidare för återanvändning som råmaterial. Jordmaterial som lämpar sig för konstruktion används i Fortum Waste Solutions egna konstruktioner samt på anläggningar för mottagande av industriavfall eller rena jordmaterial i utfyllnader på platsen som återställs.

Vi tar gärna hand om även komplicerade och utmanande saneringsarbeten. Kontakta oss så planerar vi tillsammans en helhetslösning som passar dina behov!