Laboratorietjänster och avfallsanalys

Fortums Waste Solutions laboratorium har lång erfarenhet av analyser och karakterisering av mycket förorenade eller komplexa prover.

Fortum Waste Solutions laboratorier – mångsidiga specialister inom avfallsanalys

 

Fortum Waste Solutions laboratorier är specialiserade på avfalls-, process- och miljöanalyser. Fortum Waste Solutions laboratorium i Sverige är sedan 1991 ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorierna erbjuder ett brett spektra av analyser och utför kemiska analyser av vattenprover, metaller, organiska ämnen samt kemiska analyser av jord, slam, sediment och olja och utför karakterisering av deponiavfall. Utöver de standardiserade analyser som laboratoriet tillhandahåller, kan laboratoriet även ordna provning av andra parametrar efter kundernas behov och önskemål.

Kontakta oss gärna på laboratoriet för ytterligare information om de analyser vi utför eller kan tillhandahålla.

Analyser & priser

Att känna till avfallet väl är avgörande för en trygg och säker hanteringspro­cess. Fortum undersöker farligt avfall som ska hanteras för att säkerställa att uppgifterna i deklarationsblanketten och avfallets kvalitet överensstämmer. De kemiska analyser som krävs för att vi på Fortum Waste Solutions ska kunna avgöra rätt behandlingsmetod är kostnadsfria om avfallet levereras till vår anläggning.

Skicka prov

Prov som tagits ut efter kontakt med säljare vid Fortum Waste Solutions skickas med fördel till berörd person, märkning av prov sker då efter överenskommelse med kontaktpersonen. Det går också bra att få analyser utförda även om det inte är kopplat till ett avfall. Kontakta laboratoriechefen för en offert på laboratoriets olika tjänster.

Prov som skickas direkt till laboratoriet ska åtföljas av ett följebrev samt en följesedel. Det går även bra att maila följesedeln till laboratoriet@fortum.com. Följesedeln behöver innehålla information så som:

  • Provlämnare, företag, adress, telefonnummer samt mailadress dit rapport ska skickas.
  • Faktureringsadress.
  • Beskrivning av provet och dess innehåll, samt från vilken typ av process provet kommer ifrån. Ange även provtagningsdatum.
  • Provets märkning.
  • Vilka parametrar som ska analyseras på provet.

Provet ska förpackas väl så att hantering kan ske säkert under transport till laboratoriet. Förpackningen ska vara återförslutningsbar. Generellt räcker 0,5 liter prov för analys och endast i undantagsfall krävs större provmängder. Dessutom ska provförpackningen vara av sådan typ att det inte stör analysen. För många metallanalyser i vatten behövs glasflaskor t. ex. Provemballage kan erhållas från laboratoriet vid behov, detta kostar inte något extra. 

Det bör finnas utrymme kvar i provburken efter att prov fyllts i den, detta för att provet ska kunna skakas för att möjliggöra blandning och uttagning av ett representativt delprov för analys.

Det är viktigt att provet som tas ut är representativt för hela avfallet. Felaktig provtagning kan innebära att avfallet dirigeras till fel behandlingsväg samt att det prissätts felaktigt. Om det är svårt att få ett representativt prov kan det vara möjligt att ta fler prov från olika delar av avfallet, på så sätt kan man ändå få en rättvis bild av avfallet. Det händer ofta att ett prov är taget på ytan av tex en cistern. Det prov samt tillhörande analyssvar man då erhåller kommer då inte överensstämma med cisternens hela innehåll.

Du är välkommen att diskutera frågor såsom provtagning med oss. Kontakta vår laboratoriechef, se vänsterspalten för uppgift om kontaktuppgifter.

Följesedel för prover till laboratoriet

Svarsrapportering

Analyssvar rapporteras normalt inom 10 arbetsdagar. Om svar önskas snabbare bör laboratoriet kontaktas innan provet ankommer till laboratoriet. Provsvar kan ges på 3 dagar eller ibland 24h efter överenskommelse med labbet.

Provning vid karakterisering har längre svarstider beroende på analysens utformning. Variationer i svarstid har också att göra med provets beskaffenhet. Normal svarstid för skaktest är 4 veckor och normal svarstid för perkolationstest (kolonntest) är 2 månader.

Svarsrapporteringen sker via mail med en elektroniskt signerad analysrapport. Om du som kund önskar kan rapport även skickas via post, e-post eller fax.

Övrigt 

Alla prover sparas i minst tre månader efter ankomstdatum till laboratoriet. Längre lagring är möjlig enligt överenskommelse.