Energitjänster

Vi utnyttjar avfallsflöden som inte är återvinningsbara eller kan återanvändas som material i energiproduktion. Den producerade energin levereras som fjärrvärme till närkommunerna samt som el till det rikstäckande nätet.

Energi av avfall

Trots källsortering blir det alltid fraktioner över som inte kan användas som material. Både för den typen av fraktioner och farligt avfall är utnyttjande av avfallet som energikälla det enda säkra och ekonomiskt lönsamma alternativet.

Fortum Waste Solutions har förbränningsanläggningar i Finland, Sverige och Danmark, där man behandlar avfall och samtidigt utnyttjar energin från avfall som fjärr- och processvärme samt el. Fjärrvärme levereras till närkommunerna. En del av elen nyttjas i den egna anläggningen och resten säljs ut på elnätet.

Genom att ersätta fossila bränslen med avfallsbränslen som inte kan återvinnas minskar man utsläppen av växthusgaser och kan erbjuda billig och miljövänlig fjärrvärmeproduktion.

2014 producerade Fortum Waste Solutions sammanlagt 1 168 GWh fjärrvärme och 211 GWh el. Energin som Fortum Waste Solutions producerar kan användas för att värma upp sammanlagt cirka 60 000 villor.

Vi satsar på effektivisering av energiåtervinning

Under hela vår verksamhet har vi gjort betydande satsningar på effektivisering av energiåtervinningen. Vid anläggningen i Riihimäki i Finland förbättrades effektiviteten i fjärrvärmeproduktionen år 2013 genom installationen av två värmepumpar som beräknas leda till en återgång till en temperatur på fjärrvärmevattnet på 10 grader och den energi som tagits tillvara överförs till fjärrvärmelinjen. Med hjälp av investeringar ökade vi fjärrvärmeproduktionen med 27 GWh.

Under 2016 har man för avsikt att effektivisera energiutnyttjandegraden ur avfallet vid anläggningarna i Sverige och Danmark. Målet är att effektivisera värmeåtervinningen ur renade rökgaser.

Kundspecifika energi- och utsläppshanteringslösningar 

Genom att kombinera kundens eget process- och verksamhetskunnande med Fortums Waste Solutions expertis kan vi hitta kostnadseffektiva, innovativa lösningar inom materialhantering och energiproduktion.

Vi har tagit fram kundspecifika lösningar där vi drar nytta av avfallets energiinnehåll, hanterar utsläpp från energiåtervinningen och producerar energi åt kunden på ett konkurrenskraftigt sätt. Med hjälp av sådana lösningar ökar vi effektiviteten i processerna.

Energiverksamheten är ett av Fortum Waste Solutions starka stödben och genom samarbete uppnår vi de bästa lösningarna ur ett helhetsperspektiv.