Återvunnet material

Mycket av avfallet är material som kan utnyttjas som nytt råmaterial. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att bibehålla en allt större del av materialet som avfallet innehåller i kretsloppet och utnyttja det igen och igen.

Vi återvinner allt möjligt – och omöjligt

Avfallsplast blir returplast

Vi erbjuder en konkurrenskraftig väg till återvinning av många olika sorters plast. Som råmaterial är returplast inte bara av hög kvalitet utan även billigare och mer miljövänlig än jungfruliga råvaror.  Vi tar emot plast från industrin och handeln, liksom konsumentplastförpackningar, som vi förädlar till plastprofiler och returplast som råmaterial till industrin. Vi använder även avfallsplast från jordbruket som material eller energi.

Återvinning av förbrukade oljor

Vi hämtar och behandlar kostnadsfritt klara och svarta smörjoljor som fortfarande är i bra skick. Oljorna skickas till vidareförädling, återvinns och används på nytt som smörjolja inom industrin. Rening och återanvändning av förbrukade oljor är det bästa sättet att utnyttja industriellt avfall och det till ett användningssyfte som motsvarar det ursprungliga.

Tillvaratagande och återvinning av metaller

Vi tar tillvara metaller i slagg från förbränning och ser till att de omvandlas till material som kan utnyttjas. Vi kan även avskilja metallerna från slaggen på plats hos kunden.

Handels- och industriavfall samt bygg- och rivningsavfall

Handels- och industriavfall samt bygg- och rivningsavfall är till största delen återvinningsbara material. Vi sorterar avfallet, antingen på den plats där det uppstått eller så skickar vi det vidare till en sorteringsanläggning. Vi förädlar källsorterat och osorterat avfall på egna och samarbetspartners anläggningar på olika platser i Finland. Det renaste trä-, pappers-, papp-, metall- och plastavfallet används för att tillverka återvinningsprodukter och råmaterial. Avfall som inte är lämpligt att göra återvinningsprodukter av används för framställning av bränslen för samförbränningsanläggningar och rosteranläggningar. Användning av avfall som energi minskar koldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen, som naturgas.

Pappersavfall till nytta som bränsle inom energiproduktion

Vi framställer återvinningsbränsle av materialflöden från handeln och industrin som är otjänliga för återanvändning som ersättning för primärbränslen i energiproduktionen inom industrin och hos kommunerna.

Impregnerade stolpar till återanvändning eller som energi

Impregnerade stolpar återanvänds eller utnyttjas som energi. Stolpar kan återanvändas i bland annat miljöbyggande eller så kan det användas för annan professionell användning.

Icke-förnybara jungfruliga råvaror ersätts av däck

Krossat däckmaterial används i konstruktionslager i olika bygg- och anläggningsprojekt, i dräneringslager på deponier och som fyllnadsmassa vid miljöbyggande. Där det är möjligt ersätts icke-förnybara jungfruliga råvaror med däckkross.

Material eller tillvaratagande av energi ur sekretessavfall

Sekretessavfall, som exempelvis pappersutskrifter, datautrustning, hårddiskar, disketter, transparanger och skivor förstörs säkert och tryggt på det sätt som överenskommits med kunden. Strimlade pappersdokument kan blandas med papper som ska återvinnas eller förstöras och användas som bränsle i energiproduktion. Hårddiskar och övriga inspelade medier krossas. Det krossade materialet används som material eller som energi, beroende på kvaliteten.

Återvinning av vanligt avfall

Vi tar naturligtvis också hand om vanligt avfall, som exempelvis metall-, bio-, pappers-, papp- och kartongavfall för återvinning.

Kontakta oss så planerar vi tillsammans hur vi kan återvinna en allt större mängd avfall även från din verksamhet!