Noll överskridanden av utsläppsgränser

Fortum Waste Solutions har som mål att se till att man i verksamheten följer alla tillstånd och tillståndsbeslut och inte överskrider utsläppsgränserna.

På Fortum Waste Solutions granskas dagligen det avfall som hanteras och verksamhetsförhållandena under bearbetningen, behandlingsmetoder samt behandling av rökgaser och förorenat vatten. Dessutom övervakar vi våra utsläpp i enlighet med både vårt certifierade ledningssystem och krav utifrån.

Miljöpåverkan från den normala verksamheten följs upp (exempelvis utsläpp av luftföroreningar från förbränningsanläggningar, avloppsvatten, rapporter om tillfälliga utsläpp, markutredningar) och rapporteras i skade- och månadsrapporter samt i årliga miljörapporter. Dessutom följer man upp avvikande aktiviteter samt eventuella miljöeffekter av olyckor och störningar.

Miljöns tillstånd kontrolleras också lokalt. Man följer upp miljöns tillstånd i exempelvis Fortum Waste Solutions anläggningsområde i Norrtorp varje år i enlighet med övervakningsprogrammen kopplade till miljötillståndet för verksamhetsstället.