Certifikat

Fortum Waste Solutions ISO-certifikat garanterar kvaliteten på tjänsterna samt visar att företaget tar hänsyn till miljöaspekterna och arbetarskyddet.

Internationella certifikat som garant för tjänsterna

Ledandet av verksamheten utvecklas med hjälp av internationella standarder för ledningssystem. Fortum Waste Solutions tjänster i Finland, Danmark och Sverige är certifierade enligt ISO-standarderna.

Standarderna för Fortum Waste Solutions ledningssystem, ISO 9001-certifikatet för kvalitetssäkring, ISO 14001-certifikatet för miljöledning och OHSAS 18001-certifikatet rörande arbetsmiljö och säkerhet är de vanligaste och mest välkända garantierna för en högkvalitativ verksamhet. Målet med ISO:s standarder för ledningssystem är att skapa en helhet där utvecklingen av ledningssystemet och verksamheten förbättras genom olika delområden.

Fortum Waste Solutions certifikat:

  • ISO 9001-certifikat för att utveckla kvalitetsledningssystemet som en del av den övriga ledningen och processhanteringen samt för att garantera kundorienteringen i en systematisk förbättring av kvaliteten.
  • ISO 14001-certifikat till hjälp i hanteringen av miljöfrågor, bland annat för att visa intressegrupperna att vi tar ett miljöansvar och följer miljölagstiftningen.
  • OHSAS 18001-certifikat för att förbättra ledningen inom arbetsmiljö och säkerhet så att hantering av arbetarskydd och säkerhetsfrågor blir en del av den dagliga verksamheten.