Kvalitet

Ett fungerande kvalitetssäkringssystem bygger på en aktiv växelverkan mellan intressegrupperna.

Kvalitetssäkringen är i ständig utveckling

Fortum Waste Solutions ledningsmodell bygger på kvalitets-, miljö-, och säkerhetsledningssystem. De praktiska verksamhetssätten, uppställda mål och tillräckliga resurser skapar förutsättningar för ett fortlöpande utvecklingsarbete.

Fortum Waste Solutions ledningsmodell bygger på standarder för kvalitets-, miljö-, och säkerhetsledningssystem; ISO 9001-, ISO 14001- och OHSAS 18001-certifiering. Med hjälp av kvalitetsledningssystemet säkerställer Fortum Waste Solutions att tillstånden och tillståndsbesluten samt gränsvärdena för utsläpp lever upp till kraven. Vi utvecklar systematiskt kvaliteten samt de faktorer som påverkar den. I vår verksamhetspolicy för Fortum Waste Solutions AB ingår kvalitets, miljö och arbetsmiljöaspekter.

Fortum Waste Solutions ledning ser till att företagets verksamhet och tjänster uppfyller kraven i kvalitetsledningssystemet samt kundernas och aktieägarnas förväntningar. En öppen diskussion och växelverkan mellan medarbetare och aktieägare är en förutsättning för resultat av hög kvalitet.

Pålitlig och spårbar service som följer bestämmelserna:

  • Våra tjänster i Finland, Danmark och Sverige är alla certifierade enligt ISO-standarderna.
  • Fortum Waste Solutions följer noggrant alla gällande bestämmelser. Vi använder oss av materialhanteringstekniker i linje med Best Available Techniques (BAT).
  • Hanteringen av materialflöden är spårbar och kunderna kan lita på att vår hantering är korrekt.
  • Fortum Waste Solutions interagerar aktivt med behöriga myndigheter och har ett rapporteringssystem som bygger på villkoren för miljötillstånden.