Processbeskrivningar

Behandling av avfall

Vid vår anläggning i Norrtorp, Kumla kommun tar vi emot och behandlar de flesta typer av avfall, både farligt avfall, verksamhetsavfall, förorenade jordar och hushållsavfall.

Ett farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. De farliga egenskaperna kan innebära att ämnena är akut farliga, till exempel frätande, eller att de är farliga på sikt genom att till exempel ha cancerogena egenskaper. De farliga ämnena är antingen organiska (t ex PCB) eller oorganiska (t ex kadmium).

Vårt val av behandlingsmetoder kan grovt sägas vara beroende av om de farliga ämnena i avfallet är just organiska eller oorganiska. Organiska ämnen bryter vi ner antingen genom att förbränna dem i förbränningsanläggningarna eller ta mikroorganismer till hjälp vid vår biologiska jordbehandling. Oorganiska avfall från exempelvis förbränning, jordbehandling och kemisk fällning läggs i vår deponi för farligt avfall.

Vi behandlar även hushållsavfall och olika typer av industriavfall i våra förbränningsanläggningar. Vid förbränning tar vi tillvara energin i avfallet och producerar både värme till fjärrvärmenätet och el.