Historik

Historik: Finland

Ekokem, som då hette Oy Suomen Ongelmajäte – Finlands Problemavfall Ab, grundades 1979. Samma år trädde avfallshanteringslagen i kraft. I avfallshanteringslagen definierades problemavfall och hur det ska hanteras. Ekokems allmännyttiga syfte i startskedet var hantering, förvaring, uppsamling och transport av problemavfall, samarbete med andra aktörer samt forskning och rådgivning i branschen.

Avfallshanteringen inleddes i Kuuloja i Riihimäki 1984. Anläggningen bestod av en ugn för högtemperaturförbränning, en fysikalisk-kemisk anläggning samt en deponi för farligt avfall. Anläggningen började leverera fjärrvärme till Riihimäki stad 1984. År 1985 ändrades namnet till Ekokem Oy Ab.

1994 fick Ekokem som det första bolaget i världen samtidigt kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO 9001 och BS 7750. Senare har funktionssystemet certifierats enligt ISO 9001-, ISO 14001- och OHSAS 18001-standarderna. Bolaget inledde behandling av förorenad jord och förorenat vatten 1995.

År 2000 skapades en ny bolagsstruktur, där affärsverksamheterna bolagiserades och tyngdpunkten inom utvecklingsarbetet lades på avfallstjänster, sanering av förorenad jord och miljöbyggnad.

Finlands första moderna rostförbränningsanläggning inledde sin verksamhet i Riihimäki 2007. I anläggningen omvandlas hushållsavfall från närliggande städer till fjärrvärme och elektricitet.

År 2008 blev Ekokem momsskyldigt och började betala utdelning till sina ägare. Koncernens struktur förnyades, och man började utveckla verksamheten i en alltmer kundorienterad riktning. År 2011 köpte Ekokem Suomen Rakennusjäte Oy, som sammanslogs med TSJ Företagstjänster Ab. Det andra kraftverket som utnyttjar kommunalt avfall som energi startades 2012. Samma år utökade Ekokem sin verksamhet till Sverige genom att köpa hela aktiestocken i miljöserviceföretaget Sakab AB i Sverige.

Ekokem köpte upp Muovix Oy:s verksamhet i Riihimäki i september 2013.

I januari 2015 köpte Ekokem samtliga aktier i det danska miljöservicebolaget NORD och stärkte därmed sin ställning på den nordiska marknaden. 

I juni 2016 öppnade Ekokem en unik förädlingsanläggning, en kretsloppsby, i Riihimäki, där kommunalt avfall separeras från råmaterial för återvinning och återanvändning.

I augusti 2016 köptes Ekokemkoncernen av det finska energibolaget Fortum.

Historik: Sverige

Sakab grundades 1969 av Svenska Utvecklingsbolaget och Svenska Industrietableringens Aktiebolag (SVETAB), som investerade 25 procent vardera av aktiekapitalet, samt Alfa-Laval och svenska Kommunförbundet, som tillsammans investerade de återstående 50 procenten av aktiekapitalet.

Bolaget grundades för att lösa de miljöproblem som orsakades av farligt avfall, som började uppmärksammas i Sverige på 1960-talet.

Dotterbolaget Industridestillation ansvarade för bolagets första verksamheter, som låg i Lövsta i närheten av Stockholm. I den numera nedlagda produktionsanläggningens verksamhet ingick det bland annat att destillera lösningsmedel.

Svenska staten blev huvudägare av bolaget år 1976, och svenska Kommunförbundet samt Näringslivets Stiftelse för Avfallsbehandling blev delägare. Samma år köptes bolaget Terrabona, som bedrev sin verksamhet i Norrtorp i Kumla kommun 20 mil väster om Stockholm.

I september 1983 tog förbränningsanläggningen i Norrtorp i drift.

1992 övergick huvudägarskapet från svenska staten till WMI Sellbergs, men staten behöll en aktie i bolaget som såldes våren 2006.

Den 8 juni 2012 tog det finska företaget Ekokem Oy AB över hela ägarskapet av dåvarande Sakab, www.ekokem.com.

I augusti 2016 köptes Ekokemkoncernen av det finska energibolaget Fortum och den 4 april 2017 bytte bolaget namn från Ekokem till Fortum Waste Solutions AB.

Historik: Danmark

NORDs föregångare Kommunekemi grundades år 1971 i Nyborg. NORD hanterar farligt avfall och producerar energi i form av fjärrvärme och elektricitet från avfall. År 2012 utökade NORD sin verksamhet genom att köpa företaget H20 Liquid Waste A/S som hanterar spillolja.

NORDs verksamhet är certifierad enligt ISO 14001, ISO 14064, EMAS III och OHSAS 18001.

NORD har investerat i en anläggning med en förbränningsprocess som innebär att 1 700 ton järn tas till vara för återanvändning varje år. NORD har redan i flera år tillvaratagit värdefulla metaller som zink och koppar ur filterpresskakan. Metallerna återanvänds i byggmaterial.

År 2013 stärkte NORD sin position på marknaden genom att köpa Gunnar Lund Group som inriktar sig på hantering av spillolja. Ekokem köpte hela aktieinnehavet i NORD i januari 2015.