Miljöstipendiefonden

Bidragen är i första hand riktade mot finansiering eller delfinansiering av storskaliga forskningsprojekt enligt områden som definieras på årsbasis.

Syftet med Ekokems miljöstipendiefond är att stödja innovativ forskning och produktutveckling inom miljövårdsbranschen, i synnerhet avfallshantering, materialåtervinning, utnyttjande av avfall, behandling av farligt avfall samt marksanering och vattenrening samt att främja och stödja kunskaperna på dessa områden i de nordiska länderna.

För att uppnå detta syfte delar fonden ut bidrag till forskningsinstitut, forskargrupper och forskare. I första hand används medel från fonden till finansiering eller delfinansiering av omfattande forskningsprojekt. Från fonden kan man även bevilja bidrag till finansiering av avhandlingar och uppsatser, utredningsprojekt inriktade på omfattande fortsättningsprojekt samt främjande av publicering av internationellt betydande forskningsresultat som är kopplade till fondens syfte. Stipendierna ges i första hand till projekt inom de årliga teman som fastställts samt i andra hand till andra forskningsprojekt på miljöområdet i de nordiska länderna.

Läs mer och ansöka om ett bidrag!