Återvinningsprocess för filterkakor - ett LIFE-projekt

Projekt för att utveckla en metod att konvertera restprodukten filterkakor till en insatsvara att nyttja i smältprocessen inom den rostfria stålindustrin.

Dåvarande Sakab, numera Ekokem AB, sökte utvecklingspengar ifrån EUs finansiella instrument LIFE, för att utveckla en metod åt den rostfria stålindustrin som konverterar restprodukten filterkakor till en insatsvara att nyttja i smältprocessen.

Projekt (Life10 ENV/SE/042 Hydrofluss) blev utvalt för finansiering och Sakab fick ett finansiellt bidrag för att genomföra projektet.

Projekttid

Projektet startade i september 2011 och avslutades den 1 oktober 2013. I slutrapporten kan du läsa om projektets sammanlagda resultat.

Projektet var indelat i 10 olika aktiviteter (actions) men alla aktiviteter genomfördes inte eftersom projektet avslutades i förtid, ca ett år före planerat avslut. Action 1 Projektledning, action 2 Uppföljning, action 3 Utvärdering, action 4 Materialpreparation och labförsök, action 5 Förberedelse för småskaligt försök, action 6 Småskaligt försök, action 7 Byggnation av pilotanläggning, action 8 Demonstration i pilotskala, action 9 Informationsspridning, action 10 Nätverkande, action 11 Kommunikationsplan efter LIFE.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet var att delar av stålindustrin nyttjar kalciumfluoridmineral (flusspat) för slaggbildning i samband med upprening av stålsmältan. Utvinningen av kalciumfluoridmineral sker idag endast på några få ställen i Asien och Centralamerika. Den begränsade tillgången leder till höga råvarukostnader och långväga transporter

I samband med betning av stålämnen bildas stora mängder filterkakor i form av restavfall. Dessa innehåller mycket kalciumfluorid men också mycket vatten som är hårt bundet i materialet. En process som kan avlägsna allt vatten skulle göra det möjligt att nyttja de torkade filterkakorna som ersättningsmedel och på så sätt minska beroendet av jungfrulig kalciumfluorid i slaggprocesserna, Outokumpu benämner dessa torkade filterkakor för Hydrofluss®.

Vakuum ska nyttjas

Tidigare genomförda försök (bl a på Sakab) visar att det är möjligt att torka dessa filterkakor i hög temperatur, men det är både kostsamt och en stor utmaning att rena rökgaserna. Detta utvecklingsprojekt baseras på att nyttja vakuumextraktion, på så sätt torkas filterkakorna vid mycket lägre temperatur där rökgasflödet är starkt reducerat. Eftersom vakuumextraktion inte har nyttjats på detta sätt tidigare, finns behov av en rad olika tester med början i mindre skala.

Projektet ska ge kostnadsbesparingar och miljönytta

Vid tillverkning av rostfritt stål nyttjas kalciumflouridmineral för slaggbildning i samband med upprening av stålsmältan. I samband med betning av stålämnen bildas stora mängder filterkakor som restavfall. Dessa innehåller mycket kalciumflourid men också mycket vatten som är hårt bundet i materialet.  

En process som kan avlägsna allt vatten skulle göra det möjligt att nyttja de torkade filterkakorna som ersättningsmedel för jungfruligt flusspat i slaggprocesserna.

Informationsblad om projektet

Läs även om projektet på sidan 4 i vår kundtidning Behandlat nummer 2 2011.

För mer information om Life-projektet kontakta:

Carl-Johan Löthgren, projektledare, telefon 010-480 14 05, Carl-Johan Löthgren Thomas von Kronhelm, telefon 070-375 78 28, Thomas von Kronhelm

Life logotype