Forskning och utveckling

Främjandet av en cirkulär ekonomi och att spara naturresurser utgör grunden för Fortum Waste Solutionss forskning och utveckling.

Att främja en återvinningsekonomi och spara in på naturresurserna är kärnan iFortum Waste Solutionss forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det huvudsakliga målet är att utveckla nya återvinningsmetoder för avfall, att hitta sätt att återanvända återvunnet material samt att skapa skräddarsydda lösningar för kundernas behov i syfte att förbättra material- och energieffektiviteten. Målet är även att fortlöpande utvecklaFortum Waste Solutionss egna processer så att de skapar ett större värde för kunderna.

Utöver de egna forsknings- och utvecklingsprojekten ärFortum Waste Solutions med i långsiktiga forskningsprojekt för att utveckla miljö- och avfallshanteringen. Genom samarbetsprojekt och program får man med sig de bästa experterna på området från universitet och forskningsinstitutioner i utvecklingsprojekten.

 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2014 och 2015

I främjandet och utvecklandet av en återvinningsekonomi har Fortum Waste Solutionss egen forskningsverksamhet en betydande roll. 2014 satsadeFortum Waste Solutions 1,6 procent av sin omsättning på forskning i syfte att stärkaFortum Waste Solutionss expertis och konkurrensställning i branschen. Fokusområdena inom forskningen var att utveckla ekoförädlingsprocessen och plaståtervinningen, att vidareutveckla behandlingen av slagg och aska samt forskningsarbetet som krävs för vattenbehandlingen och de skräddarsydda kundlösningarna.

Under 2015 kommer fokus i forskningsverksamheten att ligga på arbetet med att utveckla processer som främjar strategin för cirkulär ekonomin. Forskning och utveckling (FoU)verkar i nära samarbete med Fortum Waste Solutionss försäljnings- och affärsverksamheter.

Fortum Waste Solutionss forskningsenhet är med och utvecklar branschen genom att delta i det riksomfattande utvecklingsarbetet på miljövårdsområdet i samarbete med olika forskningsinstitut via flera olika forskningsprojekt och SHOKs (Strategic Centres for Science, Technology and Innovation)program i Finland.

Vid Fortum Waste Solutions seminarium Mot en cirkulär ekonomi som genomfördes 2015 skänkte man ett bidrag på 150 000 euro till forskning inom miljö- och avfallshantering

Bidraget delades ut till sammanlagt sju undersökningar. Bidragen är i första hand inriktade på finansiering och delfinansiering av omfattande forskningsprogram inom teman som fastställs årligen. Temana för ansökningen 2015 var:

  • Mot en cirkulär ekonomi – utnyttjande av avfall som råmaterial
  • Servicekoncept inom cleantech-sektorn som ger mervärde
  • Framtida tillämpningar för biologiska metoder för avfallsbehandling