Fortum Waste Solutions mångmiljon-investerar i utökad energiutvinning

29.6./2017

Fortum Waste Solutions mångmiljon-investerar i utökad energiutvinning

Vid Fortum Waste Solutions anläggning i Kumla omhändertas och behandlas farligt avfall sedan över 40 år. Återvinning har genom åren blivit en allt viktigare del av verksamheten i vår strävan mot en cirkulär ekonomi. Nu satsar vi ytterligare på energiutvinning genom installation av en rökgaskondensering.

Vid behandling av avfall via förbränning utvinns energi som blir fjärrvärme och el. Fjärrvärmen leds ut i regionens fjärrvärmenät. Den nya kondenseringsanläggningen utökar energiutvinningen med 6 MW och minskar på så sätt användningen av fossila bränslen vid fjärrvärmeproduktionen i det befintliga fjärrvärmenätet som ägs av E.ON.

Rökgaskondensering

I den nya rökgaskondenseringsanläggningen utvinns energi ur rökgasen via en värmeväxlare som sitter ihop med slutsteget på rökgasreningen. Raimo Huhtala har varit projektledare för installationen.

Investering på omkring 18 miljoner kronor

I den nya rökgaskondenseringsanläggningen utvinns energi ur rökgasen via en värmeväxlare som sitter ihop med slutsteget på rökgasreningen. Rökgasreningen är en del av förbrännings-anläggningen. Investeringen har kostat 18 miljoner kronor och delfinansierats av bidrag som sökts hos Naturvårdsverket inom ramen för projektet "Klimatklivet.

Rökgaskondenseringsprojektet startade i oktober 2016 och installationen har pågått under våren. I juni-augusti körs provdrift av anläggningen.

- Nyttan med rökgaskondenseringen är att vi kan utvinna ännu mer energi ur de varma rökgaserna och leverera värmen ut till fjärrvärmenätet i regionen. Genom detta tillskott kan E.ON minska sin oljeförbrukning vintertid vilket ger en klimatnytta eftersom de kan minska mängden använt fossilt bränsle, kommenterar Hanna Eriksen, administrativ platschef hos Fortum Waste Solutions i Sverige.

Läs mer om projektet i en artikel i Nerikes Allehanda den 22 juni 2017