Tavoitteena nolla päästöylitystä

Fortum Waste Solutionsin tavoitteena on varmistaa, että sen toiminnassa noudatetaan kaikkia toiminnallemme asetettuja lupia ja lupapäätöksiä eikä päästöjen raja-arvoja ylitetä.

Fortum Waste Solutionsillä tarkkaillaan päivittäin käsiteltyjä jätteitä ja niiden prosessointia koskevia toimintaolosuhteita, käsittelymenetelmiä sekä savukaasujen ja pilaantuneiden vesien käsittelyä. Lisäksi valvomme päästöjämme sekä sertifioidun hallintajärjestelmämme että meihin ulkopuolelta kohdistuvien vaatimusten mukaisesti.

Normaalin toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan (esim. polttolaitosten ilmapäästöt, jätevedet, hajapäästöselvitykset, maaperäselvitykset) ja niistä raportoidaan jatkuvasti vahinko- ja kuukausiraporteissa sekä vuosittaisissa ympäristöraporteissa. Lisäksi seurataan poikkeavien toimintojen sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia.

Ympäristön tilaa tarkkaillaan myös paikallisella tasolla. Esimerkiksi Fortum Waste Solutionsin Riihimäen laitosalueen ja käsittelykeskusten ympäristön tilaa seurataan vuosittain jokaisen toimipaikan ympäristölupaan liittyvien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vuonna 2015 tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta ympäristön tilan säilyneen Fortum Waste Solutionsin toimintojen läheisyydessä edelleen hyvänä.