Vesienkäsittely

Tarjoamme vesienkäsittelyratkaisuja kohteisiin, joissa tavanomaiset ratkaisut eivät riitä. Asiakkaamme käytössä on koko tietotaitomme vesienkäsittelystä.

Vesienkäsittelyratkaisumme säästävät ympäristöä ja parantavat prosessitehokkuutta

Palvelumme etuja ovat asiantuntemuksemme lisäksi palvelun käynnistämisen nopeus ja kykymme räätälöidä vesienkäsittelymenetelmiä asiakkaamme tarpeiden mukaan. Hyödynnämme jo olemassa olevien laitosten infrastruktuuria, joihin voimme tarvittaessa lisätä erityiskäsittelyn vaatimia osia.

Kohteita ovat esimerkiksi

  • teollisuuden tuotantoprosessit
  • pohjavesien suojaaminen ja puhdistaminen
  • kaivantovesien käsittely
  • lietteiden ja muiden vesipitoisten jätteiden kuivaus sekä
  • kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelyalueiden vesien käsittely.

Teollisuuden vesienkäsittelypalvelut

Käsittelemme vesiä teollisuuden tuotantoprosessien eri vaiheissa. Palveluitamme ovat

  • puhdasvesipalvelut
  • prosessiveden käsittely prosessissa sekä
  • jäteveden käsittely uudestaan prosessiin, viemäröitäväksi tai johdettavaksi vesistöön

Suunnittelemme ja toteutamme prosessivesien käsittelyn paikan päällä. Nostamme laitoksen kierrätysastetta kierrättämällä vettä uudelleen prosessiin. Näin vähennetään viemäröitävän veden määrää, jolloin syntyy sekä ympäristö- että kustannussäästöjä.

Ratkaisemme vesienkäsittelyssä muodostuvien jätteiden jatkokäsittelyn ja hyötykäytön.

Pohjavesien suojaaminen ja puhdistaminen

Useat maaperää pilaavat haitta-aineet ovat vesiliukoisia, ja ne ovat joutuneet pohjaveteen jo aiemmin pilaantuneesta maaperästä. Pumppauksella ja puhdistuksella voidaan pysäyttää haitta-aineiden leviäminen.

Tehokkainta pohjaveden puhdistusta on päästölähteen poistaminen. Pilaantuneen kohteen kunnostuksessa huomioimme sekä pohjaveden että maaperän puhdistuksen. Etsimme jokaiseen kunnostuskohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän tai menetelmien yhdistelmän.

Kaivantovesien käsittely

Massanvaihdoilla toteutettavissa pilaantuneiden maiden kunnostuksissa voi kaivantoon kertyä vettä, joka on pilaantunut samoilla aineilla kuin kohteen maa-aines.

Hoidamme kaivantovedet kahdella eri tavalla. Jos määrät ovat suuria, on käsittely parasta tehdä paikan päällä. Määrien ollessa pieniä ohjaamme vedet käsiteltäviksi eri toimipaikkoihimme Pohjoismaissa.

Lietteet ja muut vesipitoiset jätteet

Kuivaamalla liete vähennetään jätteen määrää, jolloin mm. jätteen kuljetustarve ja käsittelykulut pienenevät. Syntynyt vesi voidaan usein palauttaa kiertoon jo paikan päällä.

Kuivauksen yhteydessä lietettä voidaan käsitellä siten, että jätteestä otetaan talteen jatkokäyttöön soveltuvia raaka-aineita, jätteen vaaraominaisuudet vähenevät ja sijoitusmahdollisuudet lisääntyvät. Näin palautetaan raaka-ainetta kiertoon, säästetään kustannuksissa ja vähennetään ympäristövaikutuksia.

Kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelyalueiden vesien käsittely

Kunnostamme saneerattavia yhdyskunta- ja teollisuusjätteenkaatopaikkoja, rakennamme kaatopaikkojen käsittelyjärjestelmiä sekä ylläpidämme kaatopaikkoja.

Kaatopaikkojen suotovesissä sekä jätteenkäsittelyalueilla syntyvissä vesissä haitta-aineiden pitoisuudet voivat ylittää tavoitearvot, vaikka jätteitä esikäsiteltäisiin ja jätetäyttö olisi jo saneerattu. Vesi on tällöin käsiteltävä ennen johtamista esimerkiksi kunnalliselle puhdistamolle.

Joskus on perusteltua puhdistaa suotovesi jo kaatopaikalla. Tällöin on mahdollista, ettei vettä tarvitse lainkaan viemäröidä, vaan sille voidaan hakea päästölupa suoraan vesistöön.