Teollisuusjätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö

Olemme valmiit ottamaan vastuun asiakkaamme jätehuollosta kokonaisuutena. Se tarkoittaa myös kustannustehokkaita ja ympäristöllisesti kestäviä ratkaisuja sivutuotevirroille.

Sivutuotteet kiertoon turvallisesti ja ympäristöystävällisesti

Tyypillisiä hyödyntämiskelpoisia energiantuotannosta ja teollisuudesta syntyviä jakeita ovat muun muassa

  • voimalaitosten pohja- ja lentotuhkat
  • teräs-, rikastus- ja puhallushiekat
  • valimohiekat ja pölyt
  • erilaiset lietteet ja ruoppausmassat
  • kuitusavi ja -lietteet
  • erilaiset karkeat murskeet.

Hyödynnämme sivutuotteita ensisijaisesti nykyisten toimintojemme yhteydessä, muun muassa ympäristörakentamisessa, tie-, kenttä- ja katurakentamisessa, maaperän kunnostuksessa, pohjavesien suojauksessa, jätteiden käsittelyprosesseissa sekä kaatopaikkarakenteissa. Joitakin sivutuotteita voidaan käsiteltyinä käyttää myös maanparannusaineina.

Pohjatuhkasta kuonasoraa rakennusmateriaaliksi

Poltossa syntyvää pohjatuhkaa jalostetaan erottelemalla sen sisältämät metallit kierrätykseen. Tämän jälkeen mineraaliaineksesta jalostetaan kalliomurskeeseen verrattavissa olevaa hiekkaista kuonasoraa, jolla korvataan luonnonhiekkaa ja kalliomursketta maanrakentamisessa. Kuonasoraa käytetään rakennusmateriaalina useassa kohteessa.

Maabetonin valmistuksessa kuonasoran ja biopolttoaineen poltossa syntyvän tuhkan seoksella korvataan sementin käyttöä, mikä vähentää rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Hienojakoisemmaksi jalostettua kuonasoraa voidaan käyttää myös putkikaivantojen täyttömateriaalina.

Olemme valmiita haastavammankin sivutuotevirran käsittelyn ja hyötykäytön kehittämiseen. Ota yhteyttä!