Farligt affald

Fortum’s miljøgodkendelser og spildevandstilladelser for anlæg til håndtering af farligt affald

  Nr.                                                       Titel                                                  

 Generelle Miljøforhold

 1 Miljøgodkendelse af generelle forhold
 2 Vandindvindingstilladelse

 Værksted

 3 Miljøgodkendelse af værkstedsbygning

 Spildevand

 4 Revideret tilladelse til udledning af processpildevand fra uorganisk anlæg 
 5 Tilladelse til udledning af regn- og kølevand
 6 Tilladelse til udledning af processpildevand fra røggasrensningen  

Forbrænding

 7Miljøgodkendelse af Forbrændingsanlæg FI, FIII og FIV
 8Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsvilkår
 9Miljøgodkendelse af VT-anlæg
10Miljøgodkendelse af Dagolieanlæg og Slamtanke
11Miljøgodkendelse af modtageanlæg til fast affald
12Miljøgodkendelse af AFFU-anlæg
13Miljøgodkendelse af Turbineanlæg

Klintholm

14Tilladelse til nedgravning og brug af tank til perkolat opsamling (30+50 m3)
15Miljøgodkendelse af nedgrevet tank til perkolat ved deponeringspladsen
16Miljøgodkendelse for specialdepot, etape 6.2
17Tilladelse til etablering af en dieselolietank
18Miljøgodk. overgangsplan (miljøgodkendelse for etape 1-5 og 6.1 samt klasse 1-3)
19Påbud om egenkontrol af grundvand for specialdepot ved Klintholm
20Tillægsgodkendelse med fastlæggelse af sikkerhedsstillelse for etape 6.2
21Tilladelse til indvinding af vand fra sø til vanding af veje
22Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand
23Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra de slutafdækkede etaper

Modtagelse

24Miljøgodkendelse af Modtagerampe og Cisternevognstømning
25Miljøgodkendelse af Tromletømningsanlæg IV
26Miljøgodkendelse af Lagerhal I-IV og Modtagehal I
27Miljøgodkendelse til behandling af klinisk risikoaffald
28Miljøgodkendelse af Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke
29Miljøgodkendelse af Olieanlæg
30Miljøgodkendelse af KaSa/inspektion
31Miljøgodkendelse af Uorganiskanlæg
32Miljøgodkendelse af Neutraliseringsanlæg
33Miljøgodkendelse af Gifhåndtering
34Miljøgodkendelse af Containerpladser og ESG-hal
35Miljøgodkendelse af Modtageanlæg for flydende affald
36Miljøgodkendelse af Vakuumtank og arbejdsplads til tømning af palletank
37Miljøgodkendelse af Halmaskeanlæg
38Miljøgodkendelse af Modtagehal II
39Miljøgodkendelse af prøvestenen
40Miljøgodkendelse for behandling og oplag af ikke brændbart PCB