Vandbehandling

Vi tilbyder løsninger til vandbehandling i tilfælde, hvor konventionelle løsninger ikke er tilstrækkelige. Vi giver vores kunder adgang til alle enhedsprocesser, som bruges til vandbehandling.

Vores løsninger til vandbehandling beskytter miljøet og forbedrer proceseffektiviteten


Vi har stor knowhow og leverer skræddersyede metoder til vandbehandling efter vores kunders behov med kort varsel. Vi benytter de eksisterende anlægs infrastruktur og supplerer med nødvendige enheder til forbehandling.

Løsninger kan for eksempel være:

  • industrielle produktionsprocesser
  • beskyttelse og rensning af grundvand
  • behandling af vand fra prøveboringer
  • tørring af slam og andet affald med vandindhold
  • behandling af vand fra deponier og affaldshåndteringsområder 

Industrielle vandbehandlingsservices

Vi behandler vand fra forskellige industrielle produktionsprocesser. Vores services indeholder:

  • rensning af vand
  • behandling af spildevand til genanvendelse i processen, til kloakken eller til afledning i vandløb.

Vi planlægger og gennemfører behandlingen af procesvand på stedet. Vi hæver anlæggets genvindingsgrad ved at genbruge vandet i processen. Dermed reducerer vi mængden af kloakvand og opnår både miljø- og omkostningsbesparelser.

Vi sørger for viderebehandling og udnyttelse af affald fra vandbehandlingen.

Beskyttelse og rensning af grundvand

Skadelige stoffer, som er vandopløselige, udgør en risiko for grundvandet. Spredning af skadelige stoffer kan stoppes med pumpning og rensning.

Den mest effektive rensning af grundvand er fjernelse af emissionskilden. Ved rensningen af forurenet jord tager vi både højde for grundvandet og jordbunden. Til hvert jordopreningssted finder vi den bedst mulige metode eller kombination af metoder.

Behandling af vand fra prøveboringer

Når rensning af forurenet jord sker gennem bortskaffelse, kan der ved opgravningen løbe vand ud, som er forurenet med de samme stoffer som områdets jordmateriale.

Vi har to måder at sørge for opgravningsvand på. Hvis der er tale om store mængder, er det bedst at udføre behandlingen på stedet. Hvis mængderne er mindre, sender vi vandet til behandling på vores anlæg i Norden.

Slam og andet vandholdigt affald

Affaldsmængden reduceres ved at tørre slammet, hvorved bl.a. transportbehov og behandlingsomkostninger minimeres. Ofte kan det filtrerede vand vand allerede returneres til kredsløbet på stedet.

Når slammet tørres udvindes råmaterialer til genbrug. Affaldets skadelige egenskaber reduceres og anvendelsesmulighederne øges. Sådan kommer råmaterialer til genanvendelse. Det  reducerer miljøpåvirkningerne og sparer omkostninger.

Behandling af vand fra deponier og affaldshåndteringsområder

Vi sanerer deponier til husholdnings- og industriaffald samt vedligeholder og bygger behandlingssystemer til deponier.

Perkolatvand på deponier og vand, der opstår på deponier, kan have koncentrationer af skadelige stoffer, der overkrider de tilladte værdier, selv om affaldet bliver forbehandlet, og deponiet allerede er saneret. Her skal vandet behandles, før det udledes til f.eks. kommunal vandrensning.

Sommetider er det fornuftigt at rense perkolatet straks på deponiet. Så undgår man at udlede vandet via kloakken, og det kan efter tilladelse udledes direkte til vandløb.

Nyttiggørelse af affald fra kloakservice

Fortum modtager og behandler væskeaffald fra kloakvedligeholdelse, så som grus-, olie- og fedtudskilningsaffald. Fra det behandlede affald udskilles de fraktioner, som kan nyttiggøres. Disse kan erstatte råmaterialer fra naturen blandt andet ved miljørigtig konstruktion.
Vi søger også aktivt nye anvendelsesmåder for kloakaffald. Den del, der ikke kan udnyttes, sendes til energiudvinding eller bortskaffelse.

Udfordringer ved vandbehandling? Kontakt os.