Behandling af farligt affald

Fortum Waste Solutions tager sig af dit farlige affald uanset form. Affaldet kan være fast, flydende, organisk, uorganisk, emballeret eller uemballeret. Hvordan affaldet behandles, afhænger blandt andet heraf.

Fortum Waste Solutions A/S tager sig af dit farlige affald uanset form. Affaldet kan være fast, flydende, organisk, uorganisk, emballeret eller uemballeret. Hvordan affaldet behandles, afhænger blandt andet heraf.

Vær sikker på én ting: Dit farlige affald er i de bedste hænder hos os. Ikke blot bliver det uskadeliggjort efter de strengeste standarder, det bliver også i vidt omfang gjort klar til meningsfuld genanvendelse.

Vi har kapacitet til ca. 200.000 tons farligt affald årligt. Her kan du læse om, hvordan vi behandler det. 

Affaldet inspiceres, sorteres mv.

Inden behandling bliver en del af affaldet inspiceret. I nogle tilfælde bliver affaldet sorteret, omemballeret eller neddelt, inden det sendes videre til genanvendelse, forbrænding eller deponi. 

Tromlerne tømmes

En stor del af det emballerede affald bliver forbehandlet på et af vores to tromletømningsanlæg. Forbehandlingen foregår automatisk i et lukket og kvælstofdækket anlæg, hvor emballagerne neddeles og adskilles fra emballagedelene i flere tempi. Herefter separeres affaldet i tre forbehandlede fraktioner: renset metal til genbrug, flydende og fast affald og pumpbart affald til videre behandling.

Klar til forbrænding

Vores modtageanlæg håndterer og lagrer fast, uemballeret affald. De er forsynet med faciliteter til at neddele, transportere og indføre affaldet kontinuerligt i vores tre rotérovne.

Affaldet forbrændes ved 1.200 °C

Størstedelen af det farlige affald bliver destrueret ved forbrænding, da det er den sikreste form for destruktion.

Forbrændingen foregår i tre rotérovne, hvor de farlige stoffer nedbrydes og omdannes til en miljøneutral form. Det farlige affald brændes ved 1.200 grader, hvor de skadelige stoffer bliver frigjort eller omdannet til en form, så de kan isoleres.

Vores forbrændingsteknologi er klassificeret som Best Available Technique (BAT) til behandling af stoffer, der kan påvirke miljøet og er anbefalet af EU.

Forbrændingslinjerne er i drift døgnet rundt året rundt og overvåges via et højteknologisk SRO-anlæg til styring, regulering og overvågning af ca. 25.000 målepunkter.

For at opnå en optimal forbrænding er det vigtigt, at forbrændingsmesteren kan tilføre det rette affaldsmix til de tre rotérovne. En forbrænding består altså af en blanding af fast, flydende, organisk og uorganisk affald. På denne måde sikrer vi den mest effektive udnyttelse af energien i affaldet.

 

Røggassen renses

Røggas er et resultat af forbrændingsprocessen. Ved hjælp af avanceret teknologi renser vi røggassen omhyggeligt for støv, svovl, sure stoffer, tungmetaller og dioxin. Vores røggasanlæg er under konstant overvågning, og der foretages målinger kontinuerligt, hvilket sikrer, at Ekokems emissioner overholder de tilladte grænseværdier med stor margin.